Tin vui từ TPHCM: Thủ Đức hết vùng phong tỏa, 160 F0 đầu tiên ở BV số 12 ra viện

Chỉ sau 8 ngày đ????ề???? ????????ị ,160 F0 đầu tiên tại bệnh viện dã chiến số 12 ̼đã được xuất viện .̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼)̼ ̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼7̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼:̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼T̼a̼m̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼6̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼ị̼c̼h̼)̼ ̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼K̼2̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼a̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼7̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼6̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼”̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼M̼.̼N̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼

X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼C̼D̼C̼)̼ ̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼X̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼.̼0̼5̼9̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼ ̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼6̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼6̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

H̼A̼I̼ ̼B̼Ệ̼N̼H̼ ̼N̼H̼Â̼N̼ ̼T̼R̼Ẻ̼ ̼N̼G̼U̼Y̼ ̼K̼Ị̼C̼H̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼C̼Ứ̼U̼ ̼S̼Ố̼N̼G̼ ̼N̼G̼O̼Ạ̼N̼ ̼M̼Ụ̼C̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼

Đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼7̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼6̼/̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

N̼G̼U̼Ồ̼N̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼y̼a̼n̼.̼t̼h̼e̼t̼h̼a̼o̼v̼a̼n̼h̼o̼a̼.̼v̼n̼/̼n̼h̼i̼e̼u̼-̼t̼i̼n̼-̼v̼u̼i̼-̼t̼u̼-̼t̼p̼h̼c̼m̼-̼t̼h̼u̼-̼d̼u̼c̼-̼h̼e̼t̼-̼v̼u̼n̼g̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼o̼a̼-̼1̼6̼0̼-̼f̼0̼-̼r̼a̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼2̼7̼2̼2̼4̼2̼.̼h̼t̼m̼l̼

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.